Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

  • AMANDARI, s.r.o. 
  • Porubského 2, 911 06 Bratislava
  • https://www.amandari.sk
  • amandari@amandari.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, faktúra č.:

na tento tovar:

1.

2.

3.

4.

5.

Dátum objednania tovaru/ Dátum prijatia*:


Meno a priezvisko spotrebiteľa:


Adresa spotrebiteľa:
Číslo účtu:


Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.

Copyright © 2018 AMANDARI, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.