(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

  • Obchodné meno:                   AMANDARI, s.r.o. 
  • Sídlo:                                      Porubského 2, 911 06 Bratislava
  • Internetový obchod:              https://www.amandari.sk
  • e-mailová adresa:                  amandari@amandari.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy, faktúra č.: …………………………………………………...

na tento tovar : …………………………………………………………………………………………………....

..................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………………....

Dátum objednania tovaru/ Dátum prijatia* :..............................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ...............................................................................................................

Adresa spotrebiteľa   ................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

..................................................................................................................................................................

Dátum:  ........................

* Nehodiace sa prečiarknite.


Copyright © 2018 AMANDARI, s.r.o.. Všetky práva vyhradené.