fbpx
 • No products in the cart.

Reklamačný poriadok internetového obchodu https://www.amandari.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok”)

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s poukazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a súvisiacimi právnymi predpismi.

 1. Úvodné ustanovenia.
  1. Toto je Reklamačný poriadok vydaný spoločnosťou AMANDARI, s.r.o., so sídlom: Porubského 2, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36680176, registrovanej Obchodným registrom OS Bratislava  I, odd. Sro, vložka 42492/B (ďalej len „reklamačný poriadok“).
  2. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej potvrdenia medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu www.amandari.sk (ďalej len “Zmluva”). Pod pojmami “Kupujúci” a “Predávajúci” používanými v tomto Reklamačnom poriadku sa rozumejú zmluvné strany Zmluvy, a pod pojmom “tovar” sa rozumie predmet kúpy zo Zmluvy. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany Kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chybného zakúpeného tovaru.
  3. Predávajúci poskytne Kupujúcemu na svojej internetovej stránke https://www.amandari.sk pred uzavretím Zmluvy informácie okupovanom tovare, za tým účelom, aby sa Kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
 2.  Vrátenie tovaru.
  1. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho) alebo v prípade dodania tovaru v poškodenom obale. v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od Zmluvy odstúpiť.
  2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č.  102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby písomné oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Zmluvy spolu so zakúpeným tovarom boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
  3. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.
  4. V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 2.2. tohto Reklamačného poriadku je Kupujúci povinný tovar vrátiť buď osobne v prevádzke Predávajúceho AMANDARI, s.r.o., Námestie Eugena Suchoňa 1, 811 02 Bratislava, alebo odoslaním tovaru kuriérom na adresu prevádzky Predávajúceho AMANDARI, s.r.o., Námestie Eugena Suchoňa 1, 811 02 Bratislava.
 3. Reklamácie.
  1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ Všeobecné obchodné podmienky neurčujú inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
  2. Poskytnutá záručná doba sa nevzťahuje na chyby tovarov, ktoré boli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, úmyselným aj neúmyselným mechanickým poškodením.
  3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne s vlastnoručným podpisom a je povinný v reklamácii určito, zrozumiteľne, správne a presne uviesť reklamované skutočnosti, ktoré namieta a svoje tvrdenia aj vierohodným spôsobom preukázať.
  4. Pokiaľ si Kupujúci nesplní povinnosti uvedené v bode 3.3., Predávajúci nie je povinný sa jeho reklamáciou zaoberať a skúmať oprávnenosť jeho reklamácie, pokým Kupujúci neodstráni nedostatky svojej reklamácie. Ak Kupujúci odstráni nedostatky svojej reklamácie, od tohto momentu začínajú plynúť lehoty určené na reklamáciu.
  5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v prevádzke Predávajúceho AMANDARI, s.r.o., Námestie Eugena Suchoňa 1, 811 02 Bratislava, alebo odoslaním reklamovaného tovaru kuriérom spolu s reklamačným listom na adresu prevádzky Predávajúceho: AMANDARI, Námestie Eugena Suchoňa 1, 811 02 Bratislava.
  6. Pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu. V zložitých prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  7. Pri osobnom uplatnení reklamácie v prevádzke Predávajúceho AMANDARI, s.r.o., Námestie Eugena Suchoňa 1, 811 02 Bratislava vydá pracovník Predávajúceho Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  8. V prípade uznania uplatnenej reklamácie za oprávnenú, bude táto reklamácia vybavená odstránením chyby, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej kúpnej ceny reklamovaného tovaru prevodom na účet Kupujúceho.
  9. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

V Bratislave, 12.03.2018

1