fbpx
 • No products in the cart.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu https://www.amandari.sk (ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

 1. Všeobecné ustanovenia.
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AMANDARI, s.r.o. so sídlom Porubského 2 , 811 06 BRATISLAVA, IČO: 36680176, DIČ: 2022259943, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4249 2/B (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „Obchodné podmienky“).
  2. Kontaktné údaje predávajúceho, servis a korešpondencia: AMANDARI, s.r.o., e-mail: amandari@amandari.sk, tel.:  0911 61 61 33.
  3. Obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorým môže byť:
   • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
   • fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“).
  4. Zmluva uzatváraná na diaľku je zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a spotrebiteľ na zásielkový predaj tovaru alebo na poskytnutie služby na diaľku výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, ako je najmä adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón, videofón, fax, videotex (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta (ďalej len „zásielkový predaj“ alebo „zmluva uzatváraná na diaľku“).
  5. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu www.amandari.sk , ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
  6. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.
  7. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Orientačná dostupnosť tovaru je uvedená na internetovej stránke predávajúceho amandari.sk a závisí od aktuálnej dostupnosti tovaru na skladoch jednotlivých výrobcov.
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy.
  1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je e-mailová správa kupujúceho adresovaná predávajúcemu a/alebo kupujúcim vyplnený a odoslaný formulár na internetovej stránke predávajúceho a/alebo telefonická objednávka kupujúceho predávajúcemu a/alebo list kupujúceho adresovaný predávajúcemu (ďalej len “objednávka”).
  2. Objednávka musí obsahovať:
   • identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba; alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba);
   • typ, špecifikáciu a počet kusov tovaru;
   • spôsob dodania tovaru;
   • kontaktné údaje kupujúceho (napr. telefónne číslo, e-mail);
   • spôsob zaplatenia kúpnej ceny (v hotovosti, platobnou kartou, bezhotovostným prevodom).
  3. Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú uvedené s DPH včítane prípadných recyklačných a autorských poplatkov. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
  4. Pri zásielkovom predaji bude po odoslaní objednávky automaticky doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim na uvedenú e-mailovú adresu. V prípade potreby budú doplnené všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.
  5. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho dôjde kupujúcemu. Záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho je telefonické, sms (krátka textová správa) alebo e-mailové potvrdenie predávajúceho adresované kupujúcemu, z ktorého možno vyvodiť súhlas predávajúceho s objednávkou. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
  6. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje:
   • údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo a/alebo sídlo prevádzky, IČO);
   • opis tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy;
   • údaje o cene tovaru;
   • údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho;
   • údaje o platobných podmienkach;
   • poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy (ak je kupujúci spotrebiteľom a kúpna zmluva sa uzaviera na diaľku).
  7. V prípade, ak je tovar na skade predávajúceho a kupujúci a predávajúci sa dohodnú na osobnom prebratí tovaru kupujúcim v prevádzke predávajúceho, je kúpna zmluva uzatvorená až okamihom, keď kupujúci prevezme od predávajúceho tovar a zaplatí celú kúpnu cenu. Predávajúci po prijatí objednávky rezervuje kupujúcemu tovar po dobu 5 pracovných dní. Rezerváciu tovaru predávajúci potvrdí kupujúcemu prostredníctvom krátkej textovej správy (sms) alebo prostredníctvom e-mailu.
  8. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný najneskôr v deň dodania tovaru, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa bodu 2.5. Obchodných podmienok prostriedkami komunikácie na diaľku.
  9. Pred odoslaním záväzného akceptovania objednávky predávajúcim môže kupujúci doručiť prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, ak je kupujúcim právnická osoba; alebo meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, ak je kupujúcim fyzická osoba), svoje kontaktné údaje (napr. telefónne číslo, e-mail), číslo objednávky a typ, špecifikáciu a počet kusov objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.
  10. Po odoslaní záväzného akceptovania objednávky predávajúcim nemôže kupujúci zrušiť objednávku, ak všeobecne záväzné právne predpisy, kúpna zmluva alebo Obchodné podmienky neustanovujú inak.
 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  1. Platnosť kúpnej zmluvy zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.
  2. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.
  3. Obidve zmluvné strany sú oprávnené ukončiť písomnou dohodou platnosť kúpnej zmluvy k obojstranne dohodnutému a potvrdenému dátumu, ak kúpna zmluva alebo jej dodatok neustanovujú inak.
  4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, kúpna zmluva vrátane jej zmien a dodatkov, tieto Obchodné podmienky alebo Reklamačný poriadok spoločnosti AMANDARI, s.r.o.
  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň, ak je to možné, je kupujúci povinný spolu s odstúpením od kúpnej zmluvy doručiť predávajúcemu tovar zabalený v originálnom obale spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, a to návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
  6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar vrátane jeho súčastí, príslušenstva a obalov, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, má predávajúci nárok, v súlade s ust.  § 420 a nasl. a ust.  § 454 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na vyúčtovanie hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spoločne s vyúčtovaním hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.
  7. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
  8. Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
  9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze;
   • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil;
   • tovar, ktorého súčasťou je programové vybavenie (vrátane výpočtovej techniky s predinštalovaným softvérom), ktoré spotrebiteľ rozbalil, použil alebo vyslovil súhlas s licenčnými podmienkami;
   • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie podľa bodu 3.7. Obchodných podmienok.
  10. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný:
   • prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby;
   • vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný.
  11. Ak predávajúci nesplní zmluvu uzatváranú na diaľku, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kúpnu cenu vo vyššie uvedenej lehote prevodom finančných prostriedkov na účet kupujúceho, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
  12. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.
  13. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.
  14. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, cene, akosti alebo množstve. Ak kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.
 4. Práva a povinnosti predávajúceho.
  1. Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
  2. Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa bodu 3.8. Obchodných podmienok, adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, informáciu o záruke a o servisných službách.
  3. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 5. Práva a povinnosti kupujúceho.
  1. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
  2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
 6. Dodacie podmienky.
  1. Tovar je predávaný podľa špecifikácie a označenia umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní, ak nie je dohodnutý iný termín dodania.
  3. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke a v záväznom akceptovaní objednávky, ak sa zmluvné strany v kúpnej zmluve nedohodnú inak.
  4. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar v mieste podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 1 €/ kus za každý deň uskladnenia.
  5. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto podľa bodu 6.3. Obchodných podmienok, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 6.4. týchto Obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v bode 6.3. Obchodných podmienok a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru.
  6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
  7. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.
  8. Originálny daňový doklad (faktúra) je súčasťou každej doručenej zásielky. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list. V prípade ak výrobca vyžaduje záručný list pre uplatnenie reklamácie v servisnom stredisku, je súčasťou originálneho balenia výrobku aj samostatný záručný list.
 7. Kúpna cena.
  1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane expedičných nákladov a nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v prevádzke predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej karty v prevádzke predávajúceho alebo cez platobnú bránu, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
  2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
  3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu v tejto lehote, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
  4. Náklady spojené s dopravou, vynáškou, montážou a inštaláciou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť ak kúpna zmluva neustanovuje inak.
 8. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare.
  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru a úplným zaplatením celej kúpnej ceny.
  2. Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 9. Zodpovednosť za chyby.
  1. Ak má vec chyby, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za chyby, na ktoré kupujúceho upozornil.
  2. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.
  3. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za chyby existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za chyby existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou chýb vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci vôbec nezodpovedá.
  4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené obvyklým užívaním alebo spotrebovaním veci. Predávajúci taktiež nezodpovedá za chyby, ktorých výskyt pripúšťajú technické normy, technické predpisy a normy jednotlivých výrobcov tovaru.
  5. Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá najmä:
   • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru;
   • neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru;
   • uplynutím záručnej doby tovaru;
   • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim;
   • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
   • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím;
   • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike;
   • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami;
   • poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
   • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
   • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby;
   • výskytom chýb, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.
  6. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  7. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
  8. V prípade, ak v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame je výrobcom poskytnutá záruka presahujúca rozsah zákonnej záruky, môže si kupujúci uplatniť túto záruku podľa podmienok stanovených pre túto rozšírenú záruku.
  9. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
  10. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
  11. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
  12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  13. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.
  14. Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej  chyby alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.
  15. Za väčší počet chýb veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri chyby a za opätovný výskyt chyby vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
  16. Kupujúci má právo na výmenu chybnej veci len za takú vec, ktorá je značkou, typom, prevedením a pod. zhodná s pôvodne odovzdanou vecou.
  17. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  18. Momentom uplatnenia niektorého z práv zo zodpovednosti za chyby je kupujúci svojim prejavom vôle viazaný a nemôže jednostranne voľbu uplatneného práva zmeniť.
  19. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  20. Právo zo zodpovednosti za chyby nemôže u predávajúceho uplatňovať ten, na koho bola vec zmluvne prevedená kupujúcim.
  21. Právo zo zodpovednosti za chyby je uplatnené včas, ak dôjde prejav vôle, ktorým kupujúci uplatňuje toto právo, predávajúcemu pred koncom záručnej doby.
  22. Ak je právo zo zodpovednosti za chyby uplatnené bez toho, aby kupujúci reklamoval chyby, z ktorých uplatnené právo vyvodzuje, ide o neurčité, a teda o neplatné uplatnenie práva.
  23. Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  24. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za chyby, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim.
  25. Práva zo zodpovednosti za chyby pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
  26. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
  27. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba odznova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 10. Záverečné ustanovenia.
  1. Obchodné podmienky sú platné a záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
  2. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.
  3. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný uviesť predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu dodania, PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, fakturačnú adresu, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  4. Objednávku tovaru je možné uskutočniť aj bez registrácie, pričom zadané údaje budú uchované iba jednorázovo pre uskutočnenie konkrétnej objednávky tovaru. Zadané údaje môže kupujúci skontrolovať v doručenej potvrdzujúcej e-mailovej správe s uvedeným online odkazom na objednávku. Zmenu alebo korekciu údajov v objednávke alebo registrácií je možné vykonať telefonicky alebo e-mailom.
  5. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok. Súhlas kupujúci udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl. 1.1. Obchodných podmienok . Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.
  6. Prevádzkovateľ internetových stránok amandari.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté ďalšej tretej strane.
 11. Reklamačné podmienky.
  1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ reklamačný poriadok“)
  2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za chyby výrobku.
  3. Kupujúcim môže byť:
   • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti;
   • fyzická osoba, ktorá kupuje tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
  4. Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho amandari.sk
  5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné, s ohľadom na predávané výrobky alebo služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť.
  6. Reklamácia sa uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
  7. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. V prípade, ak zoznam určených osôb nie je uvedený v záručnom liste, má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u určenej osoby uvedenej na internetovej stránke predávajúceho amandari.sk
  8. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar do prevádzky predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah chýb tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, e-mailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú chybu tovaru.
  9. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
   • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu;
   • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, vrátane všetkých súčastí a príslušenstva reklamovaného tovaru nevyhnutného na vykonanie reklamácie;
   • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
  10. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
   • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu;
   • vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie;
   • doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
  11. Deň uplatnenia reklamácie je zároveň začiatkom reklamačného konania. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do ktorejkoľvek prevádzky predávajúceho alebo určenej osobe.
  12. V prevádzke a u určenej osoby musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.
  13. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  14. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie (predávajúcim určeného) plnenia alebo  odôvodnené zamietnutie reklamácie.
  15. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  16. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom je povinný presne označiť chyby tovaru. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
  17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
  18. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  19. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania SMS správou a e-mailom alebo telefonicky. Spolu s reklamovaným tovarom bude zároveň doručený reklamačný protokol.
  20. V prípade, ak kupujúci žiada o odstránenie chyby po uplynutí záručnej doby, vzťahujú sa na takto vzniknuté právne vzťahy ustanovenia § 652 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov o zmluve o oprave a úprave veci.
  21. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
  22. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.
  23. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

V Bratislave, 12.3.2018

1